Regulamin

 

Załącznik do zarządzenia nr 1/2014

        Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku    

                                    z dnia 28 lutego 2014 r.

 

 

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W MILANÓWKU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin korzystania z materiałów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług w placówce bibliotecznej.

§2

Korzystanie z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku, zwanej dalej Biblioteką jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat pobieranych za:

• niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

• upomnienie telefoniczne lub wysłane pocztą,

• uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,

• koszt przesyłki materiałów bibliotecznych pozyskanych na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych,

• usługi reprograficzne,

• wydruki z komputera.

 1. Wysokość opłat określona jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§3

 1. Godziny otwarcia biblioteki określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Dyrektor Biblioteki  ma prawo zamknąć Bibliotekę na czas określony z powodu awarii, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

§4

 1. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport/kartę stałego pobytu (w przypadku cudzoziemców) w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki i wydania Karty Bibliotecznej.
 2. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada i podpisuje zobowiązanie rodzic lub opiekun prawny, przedkładając dowód osobisty i numer PESEL dziecka.
 3. W bazie przechowywane są następujące dane: nazwisko i imię, PESEL, płeć, adres stałego pobytu lub/i tymczasowego zameldowania, numer telefonu kontaktowego, przynależność do grupy społeczno-zawodowej (według klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego), opcjonalnie  –adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania i numeru telefonu.

§5

Dane osobowe podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U.133,poz.883).

§6

 1. Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne w:

            • wypożyczalniach - na zewnątrz

            • czytelniach - na miejscu.

 1. Czytelnicy mają wolny dostęp do wyznaczonych zbiorów.

§7

W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wprowadzania zwierząt, spożywania posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych.

§8

Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i podpisania oświadczenia potwierdzającego ten fakt oraz potwierdzenie odbioru karty uprawniającej do korzystania z usług Biblioteki. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

 

 

Rozdział II

Karty Biblioteczne

§9

Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawane są karty biblioteczne. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „Miejska Biblioteka Publiczna”, numer karty, numer  identyfikacyjny PIN oraz kod kreskowy.

§10

Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych nie jest możliwe bez okazania karty.

§11

Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych  –  również  inne  osoby  upoważnione przez posiadacza karty. 

§12

 1. Osoba, która utraciła kartę  zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o  tym fakcie pracowników Biblioteki osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.
 2. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.

Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Za wydanie kolejnej karty utraconej lub zniszczonej przez użytkownika pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

Rozdział III

Warunki korzystania ze zbiorów Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży, Oddziału dla

Dzieci

§13

 1. Z wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży  mogą korzystać osoby od 16 roku życia.
 2. Dzieci do lat 15 z wypożyczalni Oddziału dla Dzieci.

§14

Czytelnik przychodzący do Biblioteki z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie, torbę, teczkę na wieszaku lub w wyznaczonym miejscu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

§15

 1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 5 woluminów na okres 30 dni z możliwością przedłużenia terminu zwrotu.
 1. Termin zwrotu ulega automatycznie wydłużeniu w przypadku gdy wypada w dniu w którym Biblioteka jest nieczynna. O zmianie terminu zwrotu informuje czytelnika bibliotekarz, zaznaczając uzgodniony termin zwrotu na koncie czytelnika.
 2. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub przez stronę internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika. Zwrot przedłuża się o kolejne 30 dni. Prolongata może być udzielona tylko jeden raz.
 1.  Bibliotekarz może skrócić czas wypożyczonych pozycji informując o tym czytelnika, jeżeli jest duże zainteresowanie daną książką ze strony innych użytkowników (dotyczy to szczególnie nowości wydawniczych oraz lektur). 
 2. Jeżeli czytelnik nie zwraca wypożyczonych zbiorów w terminie określonym niniejszym Regulaminem, Biblioteka blokuje jego konto. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki konto Czytelnika jest zablokowane,  ponadto Biblioteka w przypadku nieuregulowania opłat z tytułów wskazanych w załączniku nr 1 kieruje sprawę do postępowania windykacyjnego.
 3. Wypożyczający może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 3 dni od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników. Po tym terminie rezerwacje są anulowane.
 4. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 5. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki czytelnik. zobowiązany jest:

            - odkupić taką samą pozycję,

            - odkupić inną przydatną bibliotece książkę (po uzgodnieniu z bibliotekarzem),

            - zapłacić aktualną cenę rynkową.

Jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, wpłaca równowartość lub odkupuje całe dzieło.

Książki, za które czytelnik zapłacił  nadal są własnością Biblioteki i nie można żądać

ich zwrotu.

 1. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia, uszkodzenia przetrzymania książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 2. Jeśli zagubienie lub zniszczenie książki nastąpiło z przyczyn niezależnych od czytelnika  może on zostać zwolniony z uiszczenia odszkodowania.
 3. Kaucje pobierane są od czytelników w następującym przypadku:

- przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek (decyduje bibliotekarz) (załącznik nr 1).

 1. Czytelnik zamierzający wycofać kaucję winien uprzedzić bibliotekarza co najmniej na dwa dni przed terminem wycofania.
 2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki  nieodebrana kaucja zostanie przekazana na realizację celów statutowych placówki.
 3. Jeżeli czytelnik, mimo upomnienia pisemnego lub telefonicznego, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

Rozdział IV

 

Warunki korzystania ze zbiorów podręcznych w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży oraz z księgozbiorów podręcznych

Oddziału dla Dzieci

§16

 1. Korzystanie z księgozbiorów podręcznych Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży oraz Oddziału dla Dzieci odbywa się na miejscu. Mogą z nich korzystać wszystkie osoby  bez względu na miejsce zamieszkania.
 2. Bibliotekarz może zażądać od użytkowników przedstawienia karty bibliotecznej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§17

 1. Dostęp do czasopism bieżących jest wolny, numery archiwalne podaje bibliotekarz.
 2. Czytelnik może wypożyczyć do domu: cztery czasopisma archiwalne (oprócz czasopism o charakterze regionalnym) na okres 7 dni;

filmy w ilości 3 jednostek inwentarzowych na 7 dni;

książki mówione (audiobooki) w ilości 3 jednostek inwentarzowych na 14 dni.

§18

 1. Biblioteka świadczy usługi reprograficzne (zgodnie z postanowieniami Ustawy „O

prawie autorskim i prawach pokrewnych” ) i pobiera opłaty zgodnie z cennikiem który stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

 1. Nie wykonuje się odbitek reprograficznych:

            a) rękopisów, starych druków, oryginalnych fotografii, grafik, druków rzadkich           i cennych,

            b) egzemplarzy w złym stanie zachowania,

            c) wydawnictw, których kopiowanie jest niemożliwe ze względów technicznych (duży

format, oprawa uniemożliwiająca całkowite otwarcie dokumentu.)

§19

Książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić bez wiedzy bibliotekarza poza obszar Biblioteki.

 

Rozdział V

Warunki korzystania z Internetu i programów multimedialnych

§20

 1. Korzystanie z Internetu i programów multimedialnych jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z Internetu służy wyłącznie do celów edukacyjnych, a przede wszystkim jest pomocą w nauce, zbieraniu informacji i zdobywaniu wiedzy.
 3. Ze stanowisk internetowych w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży może korzystać młodzież szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz osoby dorosłe.
 4. Ze stanowisk komputerowych w Oddziale dla Dzieci mogą korzystać dzieci szkół podstawowych i gimnazjów.
 5. Osoby korzystające z Internetu zobowiązane są do przedstawienia karty bibliotecznej lub innego dokumentu tożsamości w celu dokonania wpisu do ewidencji.
 6. Ze stanowiska komputerowego można korzystać przez 0,5 godziny.
 7. Sesja może być wydłużona lub skrócona w zależności od liczby i potrzeb oczekujących. Decyzję podejmuje bibliotekarz.
 8. Biblioteka umożliwia korzystanie z własnego laptopa w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza.

§21

 1. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną wiedzę obsługi komputera i programu.
 2. Użytkownik chcący korzystać z Internetu powinien:

            - zapoznać się z regulaminem,

            - korzystać z zainstalowanego oprogramowania.

- zgłaszać wszelkie uszkodzenia sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

 1. Użytkownikowi nie wolno:

            - zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku 

               twardym       komputera oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów 

               dostępnych   w Internecie,

            - korzystać  z komputera do działalności komercyjnej,

            - prowadzić działań powodujących dewastację lub uszkodzenia sprzętu,

            - łamać zabezpieczenia systemu,

            -samodzielne usuwać usterek w działaniu oprogramowania oraz w  urządzeniach  stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,

            - otwierać i korzystać ze stron o charakterze pornograficznym, wulgarnym                

               rasistowskim, rażących uczucia innych lub dobre obyczaje.

 1. Internet nie może być narzędziem do popełniania czynów niezgodnych z prawem.

§22

 1. Korzystający z Internetu akceptują monitorowanie ich pracy przez bibliotekarza.
 2. W przypadku naruszenia zasad użytkowania nastąpi natychmiastowe przerwanie sesji
 3. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego powstałe z jego winy. Za osoby niepełnoletnie ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.

§23

 1. Użytkownik może odpłatnie wydrukować informacje, (koszt druku - Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 2. Użytkownik może kopiować informacje na dyski przenośne, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§24

Dane osobowe czytelników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz.U.133,poz.883) i mogą być wykorzystane wyłącznie do:

- rejestracji wypożyczeń

- prowadzenia statystyki bibliotecznej

- egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych za pośrednictwem firmy 

  windykacyjnej.

§25

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 2. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku.
 3. Skargi i wnioski użytkownicy mogą kierować do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku.

§26

 1. Zmiany postanowień regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku.

 

Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników zamieszczane są na stronie internetowej www.biblioteka-milanowek.pl

§27

        Regulamin obowiązuje od 01.03. 2014 r.

 

Załącznik nr 1 do:

 

REGULAMINU KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MILANÓWKU

 

Regulamin ustala ceny usług reprograficznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku - zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997.art.14 ptk.2).

1. Ustala się następujące ceny :

· odbitka jednostronna A4 0,40 zł

· odbitka dwustronna A4 0,60 zł

· odbitka jednostronna A3 0.80 zł

· odbitka dwustronna A3 1,20 zł

2. Za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych ponad termin zwrotu pobierane są opłaty w kwocie:

- dokument audiowizualny (audiobooki, filmy)  lub elektroniczny 2 zł za każdy dzień po terminie zwrotu,

- książka 0,10 zł.  od każdego woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu.

3. Za pisemne lub telefoniczne upomnienia Czytelnika o zwrot przetrzymywanych książek, Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 2,50 zł.

4. Opłata za wydanie duplikatu karty bibliotecznej wynosi 5 zł.

5. Kaucje pobierane są od czytelników w następujących przypadkach:

- przy wypożyczeniu książek rewersowych, bibliotekarz może zwiększyć wysokość kaucji do trzykrotnej ceny rynkowej książki,

-  zwrot kaucji następuje po zwrocie książki.

 

Załącznik nr 2:

GODZINY OTWARCIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MILANÓWKU

 

poniedziałek     godz. 12.00 – 19.00

wtorek             godz. 12.00 - 18.00

środa               godz. 11.00 - 16.00

czwartek          godz. 11.00 – 16.00

piątek              godz. 12.00.- 18.00

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia 2 Dyrektora MBP z dnia 13.03.2015 r.

 

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MILANÓWKU

1.     Czytelnia internetowa, czynna w godzinach pracy biblioteki, jest ogólnodostępna i bezpłatna.

2.     Osoba, która zamierza korzystać z czytelni jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przedłożenia pracownikowi biblioteki dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie użytkowników.

3.     Maksymalny czas korzystania z Internetu wynosi 1 godzinę. W uzasadnionych przypadkach pracownik biblioteki może skrócić lub wydłużyć ten okres.

4.     Ze stanowiska internetowego może korzystać 1 osoba. W wyjątkowych przypadkach za zgodą pracownika biblioteki - 2 osoby.

5.     W czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów i artykułów spożywczych oraz korzystania z telefonów komórkowych.

6.     Użytkownik czytelni ma prawo korzystania z internetu w celach informacyjnych i edukacyjnych, niezbędnych do zdobywania wiedzy i samokształcenia. Wyniki pracy i poszukiwań może zapisywać na własnym nośniku zewnętrznym po uzyskaniu zgody pracownika biblioteki.

7.     Użytkownikowi zabrania się: 

o    przeglądania stron internetowych, które zawierają treści pornograficzne, promujące przemoc, okrucieństwo, nietolerancję,

o    wykorzystywania sprzętu lub oprogramowania w do celów komercyjnych, rozrywkowych lub innych nie związanych z edukacją,

o    kasowania zainstalowanych programów,

o    instalowania jakiegokolwiek oprogramowania,

o    wkonywania czynności, które naruszają prawa autorskie twórców oprogramowania i danych,

o    wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu użytkowym i konfiguracji systemów operacyjnych,

o    podejmowania działań powodujących dewastację lub uszkodzenie sprzętu komputerowego.

8.     Pracownik biblioteki ma prawo do kontroli pracy użytkownika i w razie konieczności do przerwania sesji, gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w niniejszym regulaminie.

9.     Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania pracownika biblioteki o dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu, programów komputerowych lub nośników.

10. Po zakończeniu pracy użytkownik powinien usunąć wygenerowane podczas pracy pliki, aby pozostawić sprzęt komputerowy w zastanej konfiguracji.

11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych użytkownika powstała na skutek wadliwie funkcjonujących usług komputerowych.

12. Użytkonik ponosi odpowiedzialność materialną za powstałe z jego winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.

13. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie, w przeciwnym razie może być pozbawiony czasowo lub w szczególnych przypadkach na stałe z prawa do korzystania z czytelni internetowej.

14. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki po wysłuchaniu użytkownika.

 

 

 Załącznik  do Zarządzenia  nr 3 /2015  Dyrektora MBP z dn.13.04.2015 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TABLETÓW W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MILANÓWKU

 

1. Biblioteka udostępnia użytkownikom 2 tablety marki Apple wraz z akcesoriami .Tablety łączą się z Internetem za pomocą sieci Wi-Fi placówki bibliotecznej.

2. Osoba, która zamierza korzystać z tabletu jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przedłożenia pracownikowi biblioteki dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie użytkowników. Za niepełnoletniego użytkownika odpowiada i podpisuje zobowiązanie rodzic lub opiekun prawny.

3. Użytkownik może korzystać ze sprzętu na miejscu, w godzinach pracy biblioteki i w nieograniczonym wymiarze czasu; jeśli liczba chętnych jest większa niż liczba dostępnych  tabletów, pracownik biblioteki może ograniczyć czas użytkowania do 1 godziny.

4. Użytkownikowi zabrania się  zamieszczania w Internecie:

 • treści pornograficznych, promujących przemoc, okrucieństwo, nietolerancję,
 • wizerunku osób bez ich zgody,
 • danych osobowych innych osób,
 • reklamy używek oraz hazardu,
 • treści chronionych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (piosenek, zdjęć, filmów, tekstów, teledysków, które nie są dostępne legalnie),

 

ponadto zabronione jest:

 

 • wysyłanie spamu, wirusów komputerowych oraz niebezpiecznego oprogramowania,
 • wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych,
 • kasowanie zainstalowanych programów,
 • używanie fałszywego adresu IP,
 • samodzielnego  instalowania aplikacji bez wiedzy i zgody pracownika biblioteki.

  5.  Za naruszenie powyższych zasad, a szczególnie za nieprzestrzeganie praw autorskich użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.

6. Użytkownik otrzymuje sprzęt sprawny techniczne i dlatego zobowiązany jest:

 • nie narażać go na wstrząsy, upadki i inne czynności, które mogą spowodować uszkodzenia,
 • nie korzystać z tabletu mając mokre dłonie,
 • podczas podłączania sprzętu do komputera lub laptopa poprzez kabel USB należy ściśle

przestrzegać instrukcji obsługi, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia sprzętu lub  utraty danych,

 • poinformować  pracownika  biblioteki o dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu  oraz

oprogramowania.

   7. Po  zakończeniu pracy użytkownik usuwa z tabletu wszelkie dane osobowe, aplikacje lub inne treści, które zostały  na nim umieszczone; zaś z przeglądarki internetowej historię wyszukiwania, ponadto zobowiązany jest do wylogowania się ze wszystkich internetowych aplikacji, z których korzystał.

8. Użytkownik korzysta z tabletu na własne ryzyko i odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność karną oraz finansową za niewłaściwe oraz sprzeczne z regulaminem korzystanie ze sprzętu.