O Bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku powstała w 1948 r., jej księgozbiór liczył wówczas 899 woluminów. Obecnie biblioteka posiada 25 902 książki, które służą 1765 zarejestrowanym czytelnikom (dane za 2009 rok).

W skład MBP wchodzi Oddział dla Dzieci i Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży, a także czytelnia internetowa (3 stanowiska).  W bibliotece jest na ukończeniu proces tworzenia katalogu elektronicznego, następnym etapem komputeryzacji będzie otwarcie wypożyczalni elektronicznej. 

Udostępnianie zbiorów, a także zdecydowana większość usług świadczona jest przez bibliotekę NIEODPŁATNIE.

Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych określają regulaminy.

Obiektem starań biblioteki jest odbiorca usług bibliotecznych. Jemu podporządkowane są cele i zadania statutowe biblioteki jako instytucji upowszechniania kultury.  To nie tylko gromadzenie  zbiorów, opracowywanie  i udostępnianie . Przede wszystkim dbanie o użytkownika, zaspokajanie jego potrzeb intelektualnych, edukacyjnych i emocjonalnych. Zadaniem biblioteki jest dostarczanie dobrze opracowanej i starannie wyselekcjonowanej  informacji, gromadzenie  najlepszych, najwartościowszych  pozycji książkowych , które są dostępne na rynku wydawniczym. Biblioteka w Milanówku realizuje swoją rolę jako ośrodek informacji poprzez oferowanie użytkownikom dostępu do Internetu w ramach programu „ikonka.cd", elektroniczny dostęp do baz własnych i innych bibliotek.

W 2009 roku MBP przeprowadziła się do pomieszczeń przy ulicy Spacerowej 4 będących własnością Urzędu Miasta. Ponad 200 metrowy lokal placówki jest usytuowany na parterze i przystosowany do użytkowania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Do zadań biblioteki należy popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym. Placówka może to realizować poprzez spotkania z twórcami, wydawcami, organizację wystaw np. ilustracji do książek, organizację lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży, konkursy czytelnicze, recytatorskie i plastyczne.

Upowszechnianie kultury w lokalnym środowisku może odbywać się poprzez organizację wystaw malarstwa, fotografii , rękodzieła twórców w tym lokalnych, spotkania ze znanymi osobistościami świata artystycznego, recitale, projekcje filmowe.  Do realizacji tych zadań potrzebna jest odpowiednio wyposażona sala konferencyjna, która będzie służyła nie tylko placówce bibliotecznej.

W nowej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej rangę biblioteki ocenia się coraz częściej stopniem satysfakcji użytkownika, dlatego wszelkie działania powinny zmierzać do uzyskania pozytywnej oceny odbiorcy usług.