• Nabór - Bibliotekarz - archiwista

  Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza - archiwisty

  Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku ogłasza nabór na stanowisko

  bibliotekarza - archiwisty

   

  Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

  1. Wykształcenie wyższe (mgr lub licencjat)  - preferowane osoby z kierunków humanistycznych – bibliotekoznawstwa, archiwistyki, historii, kulturoznawstwa, filologii polskiej

  2. Podstawowa wiedza z zakresu bibliotekarstwa, archiwistyki i pracy w bibliotece

  3. Biegła znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, dobra znajomość pakietu Office

  4. Cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikiem

  5. Mile widziane doświadczenie przy prowadzeniu działań rozwojowych i promocyjnych dotyczących zasobów bibliotecznych

   

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Obsługa użytkowników Biblioteki

  2. Archiwizacja materiałów zgromadzonych w Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej

  3. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych

   

  Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów:

  1. List motywacyjny

  2. CV wraz ze zdjęciem

  3. Jeżeli chce Pan/Pani aby przesłana kandydatura była brana pod uwagę w przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie do CV poniższej zgody:

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Milanówku, oraz przez podmioty współpracujące z Biblioteką na podstawie umów powierzenia, w celu wykorzystania przez Bibliotekę przesłanej kandydatury na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.   -----POBIERZ-----

  5. Klauzula informacyjna.  -----POBIERZ-----

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać od 19.08.2019 r. do dnia 30.08.2019 r. do godz. 18.00  (liczy się data wpływu do Biblioteki) z dopiskiem  „Konkurs na stanowisko bibliotekarz – archiwista”.

  • w siedzibie Biblioteki przy ul. Spacerowej 4 (w godzinach otwarcia Biblioteki),

  • pocztą elektroniczną na adres e.kalinowska@milanowskabiblioteka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym - Dz.U. Nr 130 z 2001 r., poz. 1450 z późn. zmianami) lub,

  • pocztą na adres korespondencyjny Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

  • Aplikacje, które wpłyną do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i będą niezwłocznie niszczone.

  Biblioteka zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Informacja o wyniku rekrutacji, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://biblioteka-milanowek.pl/biuletyn-informacji-publicznej.html

  Przewiduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu - praca zmianowa od dnia 09.09.2019 r.

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Milanówku (05-822), przy ul. Spacerowej 4, tel. 22 755 81 13. 2.

  Z inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece można skontaktować się poprzez: tel. +48 609 181 180, e-mail: iod@rprotection.com.pl.

  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

  • niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie danych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji oraz na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku podania w CV danych dodatkowych, lub w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje.

  • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, więcej informacji dostępnych jest pod adresem http://www.biblioteka-milanowek.pl/polityka-prywatnosci.html.